Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 4/2565

ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1-2 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น M ตึกเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Continue ReadingInterhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 4/2565