• “หนังสือ COVID and Crisis in Critical Care” หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2563 ของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย  โดยจัดหมวดหมู่เนื้อหาเป็นกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับ Scientific program ของงานประชุม เพื่อให้ผู้สนใจนำไปศึกษาด้วยตนเอง และประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ในความรับผิดชอบ” 

  ฿800.00
  Rated 0 out of 5

  หนังสือ COVID and Crisis in Critical Care

  ฿800.00

  “หนังสือ COVID and Crisis in Critical Care” หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2563 ของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย  โดยจัดหมวดหมู่เนื้อหาเป็นกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับ Scientific program ของงานประชุม เพื่อให้ผู้สนใจนำไปศึกษาด้วยตนเอง และประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ในความรับผิดชอบ” 

  SKU: B10-1 Category:
 • “หนังสือ ICU Survival guidebook เป็นหนังสือที่เหมาะกับแพทย์เวชปฏิบัติ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เริ่มต้นปฏิบัติงานใน ICU เพื่อประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยในความดูแลที่ข้างเตียงผู้ป่วยได้จริง จากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ได้รับความสนใจอย่างท่วมท้น ในฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ได้มีการปรับเพิ่มเนื้อหาที่สำคัญให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชิ้อ Corona virus อีกทั้งนำเอาข้อเสนอแนะจากผู้อ่านมาปรับแก้ไขบทความให้เนื้อหาทันสมัยยิ่งขึ้น แต่ยังคงแนวคิดเดิมในการจัดทำหนังสือเล่มนี้คือ...

  ฿300.00
  Rated 0 out of 5

  หนังสือ ICU Survival Guidebook ฉบับพิมพ์ครั้งทีี่ 2

  ฿300.00

  “หนังสือ ICU Survival guidebook เป็นหนังสือที่เหมาะกับแพทย์เวชปฏิบัติ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เริ่มต้นปฏิบัติงานใน ICU เพื่อประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยในความดูแลที่ข้างเตียงผู้ป่วยได้จริง จากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ได้รับความสนใจอย่างท่วมท้น ในฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ได้มีการปรับเพิ่มเนื้อหาที่สำคัญให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชิ้อ Corona virus อีกทั้งนำเอาข้อเสนอแนะจากผู้อ่านมาปรับแก้ไขบทความให้เนื้อหาทันสมัยยิ่งขึ้น แต่ยังคงแนวคิดเดิมในการจัดทำหนังสือเล่มนี้คือ เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย และรูปเล่มสวยงาม พร้อมทั้งมีแผนภูมิและรูปภาพเพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจกับเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น”

  SKU: B10 Category:
 • "ปัจจุบันตำราภาษาไทยเกี่ยวกับการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตในผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะช็อกยังมีไม่มาก สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำตำราภาษาไทยที่มีเนื้อหาครอบคลุมการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตในผู้ป่วยช็อก ที่สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้อ่านได้เข้าใจในแง่มุมต่างๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต ทั้งในภาวะปกติ และในภาวะวิกฤตแบบต่างๆ นอกจากนั้นเนื้อหายังครอบคลุมถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางการรักษา...

  ฿555.00
  Rated 0 out of 5

  หนังสือ CHOC (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ฿555.00

  “ปัจจุบันตำราภาษาไทยเกี่ยวกับการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตในผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะช็อกยังมีไม่มาก สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำตำราภาษาไทยที่มีเนื้อหาครอบคลุมการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตในผู้ป่วยช็อก ที่สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้อ่านได้เข้าใจในแง่มุมต่างๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต ทั้งในภาวะปกติ และในภาวะวิกฤตแบบต่างๆ นอกจากนั้นเนื้อหายังครอบคลุมถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางการรักษา เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการรักษา และเฝ้าติดตามระบบไหลเวียนโลหิตของผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกอีกด้วย”

  *หลังจากการจัดพิมพ์ครั้งแรกจำหน่ายหมดลงไปอย่างรวดเร็ว ทางสมาคมฯกำลังจัดพิมพ์หนังสือ Comprehensive Hemodynamic Optimization in Critically ill patients (CHOC) ครั้งที่ 2 ทางกองบรรณาธิการได้เพิ่มบท Hemodynamic management in COVID-19 ที่นิพนธ์โดย รศ.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ เข้าไปในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ด้วย

  SKU: B09 Category:
 • หนังสือนี้ได้รวบรวมบทความของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2559 โดยจัดเนื้อหาเป็น 12 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับscientific program ของการประชุม ได้แก่ Introduction,...

  ฿600.00
  Rated 0 out of 5

  หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 All About Critical Care: Toward critical care excellence

  ฿600.00

  หนังสือนี้ได้รวบรวมบทความของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2559 โดยจัดเนื้อหาเป็น 12 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับscientific program ของการประชุม ได้แก่ Introduction, sepsis & hemodynamic monitoring, Fundamental critical care, Neuro critical care, Respiratory critical care, GI critical care, Critical care nephrology, Anesthesia & surgical critical care, Critical care nutrition, Patient safety in the ICU, Extracorporeal support และ Miscellaneous  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองและประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ด้วย

  SKU: B04 Category:
 • *หนังสือเล่มนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเวชบำบัดวิกฤตแบบกว้างๆให้แก่ประชาชนทั่วไป เนื้อหาต่างๆที่ปรากฏอยุ่ในหนังสือแต่ละบทเป็นเพียงความคิดเห็นจากความรู้และประสบการณ์ส่วนบุคคลของผู้นิพนธ์แต่ละท่านเท่านั้น มิใช่ข้อบังคับหรือแนวทางมาตรฐานในเวชปฏิบัติ แพทย์มักใช้วิจารณญาณในการดูแลรักษาผู้ป่วยแต่ละราย ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจแตกต่างไปจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ได้

  ฿199.00
  Rated 0 out of 5

  หนังสือ รู้ไว้ก่อนไป ICU

  ฿199.00

  *หนังสือเล่มนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเวชบำบัดวิกฤตแบบกว้างๆให้แก่ประชาชนทั่วไป เนื้อหาต่างๆที่ปรากฏอยุ่ในหนังสือแต่ละบทเป็นเพียงความคิดเห็นจากความรู้และประสบการณ์ส่วนบุคคลของผู้นิพนธ์แต่ละท่านเท่านั้น มิใช่ข้อบังคับหรือแนวทางมาตรฐานในเวชปฏิบัติ แพทย์มักใช้วิจารณญาณในการดูแลรักษาผู้ป่วยแต่ละราย ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจแตกต่างไปจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ได้

  SKU: B05 Category:
 • "หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย โดยจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาเป็นกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับ scientific program ของการประชุม และเพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติมได้ รวมทั้งใช้ค้นคว้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ในความรับผิดชอบ"

  ฿800.00
  Rated 0 out of 5

  หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ICU Everywhere

  ฿800.00

  “หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย โดยจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาเป็นกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับ scientific program ของการประชุม และเพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติมได้ รวมทั้งใช้ค้นคว้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ในความรับผิดชอบ”

  SKU: B02 Category:
 • "หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย โดยจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาเป็นกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับ Scientific program ของงานประชุม เหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ของทั้งแพทย์และทีมสหสาขาที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นทีมที่ห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วยทั่วไป...

  ฿800.00
  Rated 0 out of 5

  หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 Facing the Changes

  ฿800.00

  “หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย โดยจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาเป็นกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับ Scientific program ของงานประชุม เหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ของทั้งแพทย์และทีมสหสาขาที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นทีมที่ห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วยทั่วไป หรือหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และผู้สนใจทั่วไป”

  SKU: B01 Category: