No posts found.

Webinar เรื่อง respiratory support in COVID19 patients

Webinar เรื่อง respiratory support in ...
Read More

วิดีทัศน์ วิธีจัดท่าคว่ำให้ผู้ป่วย Covid

วิธีจัดท่าคว่ำให้ผู้ป่วย Covid ที่ใส่ท่อช่วยหายใจ (สาธิตโดยผศ. พิเศษ พญ ...
Read More

วิดีทัศน์ Critical Care Board Review 2021

วิดีทัศน์ Critical Care Board Review ...
Read More
 • “หนังสือ COVID and Crisis in Critical Care” หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2563 ของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย  โดยจัดหมวดหมู่เนื้อหาเป็นกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับ Scientific program ของงานประชุม เพื่อให้ผู้สนใจนำไปศึกษาด้วยตนเอง และประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ในความรับผิดชอบ” 

  ฿800.00
  Rated 0 out of 5
 • “หนังสือ ICU Survival guidebook เป็นหนังสือที่เหมาะกับแพทย์เวชปฏิบัติ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เริ่มต้นปฏิบัติงานใน ICU เพื่อประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยในความดูแลที่ข้างเตียงผู้ป่วยได้จริง จากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ได้รับความสนใจอย่างท่วมท้น ในฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ได้มีการปรับเพิ่มเนื้อหาที่สำคัญให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชิ้อ Corona virus อีกทั้งนำเอาข้อเสนอแนะจากผู้อ่านมาปรับแก้ไขบทความให้เนื้อหาทันสมัยยิ่งขึ้น แต่ยังคงแนวคิดเดิมในการจัดทำหนังสือเล่มนี้คือ...

  ฿300.00
  Rated 0 out of 5
 • "ปัจจุบันตำราภาษาไทยเกี่ยวกับการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตในผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะช็อกยังมีไม่มาก สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำตำราภาษาไทยที่มีเนื้อหาครอบคลุมการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตในผู้ป่วยช็อก ที่สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้อ่านได้เข้าใจในแง่มุมต่างๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต ทั้งในภาวะปกติ และในภาวะวิกฤตแบบต่างๆ นอกจากนั้นเนื้อหายังครอบคลุมถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางการรักษา...

  ฿555.00
  Rated 0 out of 5
 • หนังสือนี้ได้รวบรวมบทความของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2559 โดยจัดเนื้อหาเป็น 12 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับscientific program ของการประชุม ได้แก่ Introduction,...

  ฿600.00
  Rated 0 out of 5
 • *หนังสือเล่มนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเวชบำบัดวิกฤตแบบกว้างๆให้แก่ประชาชนทั่วไป เนื้อหาต่างๆที่ปรากฏอยุ่ในหนังสือแต่ละบทเป็นเพียงความคิดเห็นจากความรู้และประสบการณ์ส่วนบุคคลของผู้นิพนธ์แต่ละท่านเท่านั้น มิใช่ข้อบังคับหรือแนวทางมาตรฐานในเวชปฏิบัติ แพทย์มักใช้วิจารณญาณในการดูแลรักษาผู้ป่วยแต่ละราย ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจแตกต่างไปจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ได้

  ฿199.00
  Rated 0 out of 5
 • "หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย โดยจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาเป็นกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับ scientific program ของการประชุม และเพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติมได้ รวมทั้งใช้ค้นคว้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ในความรับผิดชอบ"

  ฿800.00
  Rated 0 out of 5
 • "หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย โดยจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาเป็นกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับ Scientific program ของงานประชุม เหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ของทั้งแพทย์และทีมสหสาขาที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นทีมที่ห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วยทั่วไป...

  ฿800.00
  Rated 0 out of 5