• หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 Facing the Changes Quick View
  • หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 Facing the Changes Quick View
  • หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 Facing the Changes
  • ฿800.00
  • "หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย โดยจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาเป็นกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับ Scientific program ของงานประชุม เหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ของทั้งแพทย์และทีมสหสาขาที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นทีมที่ห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วยทั่วไป หรือหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และผู้สนใจทั่วไป"
  • Add to cart
 • หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ICU Everywhere Quick View
  • หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ICU Everywhere Quick View
  • หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ICU Everywhere
  • ฿800.00
  • "หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย โดยจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาเป็นกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับ scientific program ของการประชุม และเพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติมได้ รวมทั้งใช้ค้นคว้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ในความรับผิดชอบ"
  • Add to cart
 • หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 All About Critical Care: Toward critical care excellence Quick View
  • หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 All About Critical Care: Toward critical care excellence Quick View
  • หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 All About Critical Care: Toward critical care excellence
  • ฿600.00
  • หนังสือนี้ได้รวบรวมบทความของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2559 โดยจัดเนื้อหาเป็น 12 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับscientific program ของการประชุม ได้แก่ Introduction, sepsis & hemodynamic monitoring, Fundamental critical care, Neuro critical care, Respiratory critical care, GI critical care, Critical care nephrology, Anesthesia & surgical critical care, Critical care nutrition, Patient safety in the ICU, Extracorporeal support และ Miscellaneous  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองและประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ด้วย
  • Add to cart
 • หนังสือ รู้ไว้ก่อนไป ICU Quick View
  • หนังสือ รู้ไว้ก่อนไป ICU Quick View
  • หนังสือ รู้ไว้ก่อนไป ICU
  • ฿199.00
  • *หนังสือเล่มนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเวชบำบัดวิกฤตแบบกว้างๆให้แก่ประชาชนทั่วไป เนื้อหาต่างๆที่ปรากฏอยุ่ในหนังสือแต่ละบทเป็นเพียงความคิดเห็นจากความรู้และประสบการณ์ส่วนบุคคลของผู้นิพนธ์แต่ละท่านเท่านั้น มิใช่ข้อบังคับหรือแนวทางมาตรฐานในเวชปฏิบัติ แพทย์มักใช้วิจารณญาณในการดูแลรักษาผู้ป่วยแต่ละราย ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจแตกต่างไปจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ได้
  • Add to cart
 • หนังสือ Mechanical Ventilation: The Essentials Quick View
  • Out of Stock
   หนังสือ Mechanical Ventilation: The Essentials Quick View
  • หนังสือ Mechanical Ventilation: The Essentials
  • ฿275.00
  • *หนังสือ Mechanical Ventilation: The Essentials เล่มนี้ได้จากการรวบรวมและกลั่นกรองงานวิจัย พร้อมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ ซึ่งย่อยให้เหลือเฉพาะแก่นของศาสตร์นี้โดยเฉพาะ โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์และสถาบันการแพทย์ชั้นนำต่างๆ ของประเทศ … “เนื่องด้วยมีข้อความบางส่วนในหนังสือฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ไม่เหมาะสม ทางสมาคมจึงงดการจำหน่าย และเรียกคืนหนังสือทั้งหมด ผู้ที่ซื้อไปแล้วขอให้จัดส่งคืนมาที่สมาคมฯ ทางสมาคมฯจะโอนเงินค่าหนังสือคืนตามราคาปกพร้อมค่าส่งให้”
  • Read more
 • หนังสือ ICU Survival Guidebook Quick View
  • Out of Stock
   หนังสือ ICU Survival Guidebook Quick View
  • หนังสือ ICU Survival Guidebook
  • ฿275.00
  • *หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เริ่มต้นปฏิบัติงานใน ICU เพื่อประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ในความดูแลที่ข้างเตียงผู้ป่วยได้จริง อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตั้งแต่ระยะก่อนผู้ป่วยจะดำเนินโรคไปจนมีภาวะหัวใจและการหายใจหยุดทำงาน
  • Read more
 • หนังสือ CHOC Quick View
  • Out of Stock
   หนังสือ CHOC Quick View
  • หนังสือ CHOC
  • ฿450.00
  • "ปัจจุบันตำราภาษาไทยเกี่ยวกับการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตในผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะช็อกยังมีไม่มาก สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำตำราภาษาไทยที่มีเนื้อหาครอบคลุมการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตในผู้ป่วยช็อก ที่สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้อ่านได้เข้าใจในแง่มุมต่างๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต ทั้งในภาวะปกติ และในภาวะวิกฤตแบบต่างๆ นอกจากนั้นเนื้อหายังครอบคลุมถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางการรักษา เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการรักษา และเฝ้าติดตามระบบไหลเวียนโลหิตของผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกอีกด้วย"
  • Read more