ลำดับ

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียด

1

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุงใหม่พ.ศ. 2557