อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

ปี พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน


1. นพ.พิทักษ์ ไชยกูล

2. นพ.ภูษิต เฟื่องฟู

3. นพ.ธวัชชัย อาณาประโยชน์

4. นพ.ชินวัตร วิสุทธิแพทย์

5. นพ.ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์

6. นพ.สุรัตน์ ทองอยู่

7. นพ.กิตติพงษ์ ศรัณยานุรักษ์

8. นพ.สัณฐิติ โมรากุล

9. นพ.กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์

10. นพ.เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ

11. นพ.พงศ์ธร เกียรติดำรงค์วงศ์

12. นพ.ชาญวิทย์ ชินวงศ์

13. พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์

14. นพ.ดุสิต นิมมานรัตน์

15. พญ.สุมนี วัชรสินธุ์

16. นพ.ธรรมศักดิ์ ทวิชศรี

17. นพ.นพพร ประสงค์มณีรัตน์

18. นพ.ธีระ ธำรงหวัง

19. นพ.บรรเจิด บาลมงคล

20. พญ.ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์

21. นพ.สงกรานต์ จันทร์มุณี

22. นพ.ชายวุฒิ สววิบูลย์

23. นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท

24. นพ.อมรชัย เลิศอมรพงษ์

25. พญ.ฐิติพร นภาประสิทธิ์

26. นพ.ยิ่งยศ คล้ายอ่อน

27. นพ.จรัส ปิตวิวัฒนานนท์

28. นพ.ฐิติ ศรีเจริญชัย

29. นพ.ภาณูวัฒน์ พรหมสิน

30. นพ.อำรุง เลียวรักษ์โอฬาร

31. นพ.เพชร วัชรสินธุ์

32. พญ.สุภาพร เลิศสว่างวงศ์

33. นพ.นิมิต บูรณสิงห์

34. นพ.อนุพล พาณิชย์โชติ

35. นพ.การัณย์ ธีรเศรษฐ์ธำรงค์

36. นพ.จตุพร ศิริกุล

37. นพ.จิรพงศ์ สุวรรณบุญฤทธิ์

38. นพ.นรเดช พงศ์ปริตร

39. นพ.ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล

40. นพ.ปรีชา ธำรงไพโรจน์

41. พญ.มนัสนันท์ คงวิบูลยวุฒิ

42. พญ.วิมลรัตน์ แสงนพคุณศรี

43. นพ.ศิริชัย แสงงามมงคล

44. นพ.กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์

45. พญ.จิรารัตน์ เทียนสิวากุล

46. นพ.ชัยอนันต์ โสดาภักดิ์

47. นพ.นรินทร์ จินดาเวช

48. พญ.นลิน โชคงามวงศ์

49. พญ.ปรารถนา ศรีสร้างทอง

50. พญ.วศินีนาถ มงคลพันธ์

51. นพ.สมคิด นะกิจ

52. พญ.สุนทรี อากาศฤกษ์

53. นพ.สุรัตน์ นาคะวิโรจน์

54. พญ.หทัยระวี ห้าวหาญ

55. นพ.อรรณพ พิริยะแพทย์สม

56. นพ.ณัฐศักดิ์ วรเจริญศรี ร.น.

57. นพ.กลวิชย์ ตรองตระกูล

58. พญ.ชุติมา จิระนคร

59. พญ.ชวิกา พิสิฏฐศักดิ์

60. นพ.ธงชัย ลีลายุทธชัย

61. นพ.วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย

62. นพ.พงษ์ศักดิ์ นิติการุญ

63. พญ. นนทิดา โรจนพิทยากร

64. นพ.ธรรมพร เนาว์รุ่งโรจน์

65. พญ.โชติมา แซ่เตีย

66. พญ.ไพลิน รัตนวัฒน์กุล

67. พญ.ภัทริน ภิรมย์พานิช

68. พญ.กานต์วรรณ ใจเกรียงไกร

69. นพ.พงศศิษฎ์ สิงหทัศน์

70. นพ.ทนุวงศ์ เวียรศิลป์

71. พญ.นิวัน กลิ่นงาม

72. พญ.ปานหทัย ทองมาก

73. นพ.พรอนันต์ โดมทอง

74. พญ.ภัทราพร ตาเจริญเมือง

75. นพ.วีรพงศ์ วัฒนาวนิช

76. นพ.สรภพ ภักดีวงศ์

77. นพ.อนุแสง จิตสมเกษม

78. พญ.นิษฐา เอื้ออารีมิตร

79. นพ.วศิน จิริศานต์

80. พญ.วัชรินทร์ ฉายากุล

81. พญ.วาสนา ไทยพิสุทธิกุล

82. นพ.เชิดเกียรติ กาญจนรชตะ