แพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ (อว.)


 1. พญ.คุณนันทา มาระเนตร์
 2. นพ. ณรงค์ รอดวรรณะ
 3. นพ.วิเชียร ทองแตง
 4. พญ. คุณหญิงพุฑฒิพรรณี วรกิจโภคาทร
 5. พญ. คุณวรรณา สมบูรณ์วิบูลย์
 6. นพ. วิบูลย์ ตระกูอฮุน
 7. นพ.อรรถ นานา
 8. พญ.สุมาลี เกียรติบุญศรี
 9. พญ.ฐิติมา ชินะโชติ
 10. พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล
 11. พญ.ศิริพร ปิติมานะอารี
 12. นพ.สมเกียรติ วงษ์ทิม
 13. นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
 14. นพ.ทนันชัย บุญบูรพงศ์
 15. นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ
 16. พญ.จิตลัดดา ดีโรจน์วงศ์
 17. นพ.ธนิต วีรังคบุตร
 18. นพ.อดิศร วงษา
 19. นพ.อภิรักษ์ ปาลวัฒน์วิไชย
 20. นพ.ดุสิต สถาวร
 21. นพ.ยงยุทธ สหัสกุล
 22. พญ.อรนุช เกียวข้อง
 23. นพ.นรวีร์ จั่วแจ่มใส
 24. นพ.ปรีชา ศิริทองถาวร
 25. นพ.เจริญ ฉันทวานิช
 26. นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน
 27. นพ.ธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ์
 28. นพ.ดำรัส ตรีสุโกศล
 29. นพ.อานนท์ จาตกานนท์
 30. นพ.วิชัย รุ่งฟ้าแสงอรุณ
 31. พญ.ปวีณา บุญบูรพงศ์
 32. พญ.สุณีรัตน์ คงเสรีพงศ์
 33. พญ.สุชาดา วรทรัชต์
 34. นพ.สรนิต ศีลธรรม
 35. นพ.แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา
 36. นพ.วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย
 37. พญ.เพชรา บุญยงสรรค์ชัย
 38. นพ.พูนทรัพย์ วงศ์สุรเกียรติ
 39. นพ.เกรียงไกร จิรสิริโรจนากร
 40. นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์
 41. นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ
 42. นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
 43. พญ.มานี รักษาเกียรติศักดิ์
 44. พญ.สุรีย์ สมประดีกุล
 45. นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว
 46. นพ.กิตติพงษ์ สุจิรัตน์วิมล
 47. นพ.สหดล ปุญญถาวร
 48. นพ.วรการ วิไลชนม์
 49. นพ.กมล แก้วกิติณรงค์
 50. พญ.วรรณวิมล แสงโชติ
 51. นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร
 52. พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช
 53. นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ
 54. พญ.วิภา รีชัยพิชิตกุล
 55. นพ.พิบูลย์ เลาหทัย
 56. พญ.นวลใจ วรนิทัศน์
 57. นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
 58. นพ.อนันต์ วัฒนธรรม
 59. นพ.ปุณพงศ์ หาญสิริพันธุ์
 60. นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย
 61. พญ.รณิษฐา รัตนะรัต
 62. พญ.คุณหญิงสำอางค์ คุรุรัตน์พันธ์
 63. นพ.สญชัย ศิริวรรณบุศย์
 64. สุวัฒนา โภคสวัสดิ์
 65. นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล
 66. นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล
 67. นพ.ปฎิภาณ ตุ่มทอง
 68. พญ.ฐิติกัญญา ดวงรัตน์
 69. นพ.ประเสริฐ สวัสดิ์วิภาชัย
 70. นพ.ทวิมาศ ชัยพานิช
 71. นพ.บดินทร์ ขวัญนิมิตร
 72. พญ.กัญญา คำวิลัยศักดิ์
 73. นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์
 74. นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล
 75. นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ
 76. นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค
 77. พญ.นฤชา จิรกาลวสาน
 78. นพ.นนท์ วัจนพรศาล
 79. นพ.อติคุณ ลิ้มสุคนธ์
 80. นพ.ธีรกร ธีรกิตติกรกุล
 81. นพ.ปริญญา คุณาวุฒิ
 82. พญ.ประภาพร พรสุริยะศักดิ์
 83. นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์
 84. นพ.พงศ์เทพ ธีระวิทย์
 85. นพ.มณเฑียร งดงามทวีสุข
 86. นพ.วิบูลย์ บุญสร้างสุข
 87. นพ.วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร
 88. นพ.สุชาติ ไชยโรจน์
 89. นพ. กอสิน เที่ยงบูรณธรรม
 90. พญ.จรรย์กนก เกื้อกูลวงศ์
 91. นพ. วรกิจ เฉลิมสกุลรัตน์
 92. นพ.ชาญ เกียรติบุญศรี
 93. นพ.เกษม สิริธนกุล
 94. พญ. กัลยา ปัญจพรผล
 95. นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
 96. นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตะวงศ์
 97. นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
 98. พญ. รัชนี แซ่ลี้
 99. นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ
 100. พญ.มนวสี ปาจีนบูรวรรณ์
 101. พญ.นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร
 102. พญ.งามจิตร์ ภัทรวิทย์
 103. พญ.โอสรี อัครบวร
 104. นพ. เดช จงนรังสิน
 105. นพ.ประธาน วาทีสาธกกิจ
 106. นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์
 107. พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล
 108. พญ. ยุดา สุธีรศานต์
 109. พญ.กฤติยา ธีระพันธ์เจริญ
 110. พญ. ณับผลิกา กองพลพรหม
 111. พญ. วรวรรณ ศิริชนะ
 112. นพ.โชค ลิ้มสุวัฒน์