ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดดังนี้
 
สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
THE THAI SOCIETY OF CRITICAL CARE MEDICINE
 
ที่อยู่
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 5 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปี
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 
เบอร์โทรศัพท์
02 718 2255
เบอร์มือถือ
083 713 4043
เบอร์แฟ็กซ์
02 718 2255

  

อีเมล์
 
เว็บไซต์
www.criticalcarethai.org
 
แผนที่