การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10
15-17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 หนังสือ ICU Everywhere
หนังสือ ICU Survival Guidebook
เปลี่ยนสถานที่ประชุม เป็น ห้อง เฉลิม พรมมาส ตึก อปร. ชั้น 1
CHOC2019
3-4 สิงหาคม 2562 , โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

 

 

เริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ทาง online เท่านั้น และรับจำนวนจำกัดเพียง 60 คน

>> ลงทะเบียน online คลิก ที่นี่ <<

>> ลงทะเบียน online คลิก ที่นี่ <<

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

>> ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สมัครครบจำนวนแล้ว <<

 

   

กำหนดการ / รายละเอียดการลงทะเบียน                  ใบจองห้องพัก และ แผนที่โรงแรม

 

 

 

  

หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ

ประจำปี 2561

หนังสือ ICU Everywhere

Sales price: 800.00 บาท

*หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย  โดยจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาเป็นกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับ scientific program ของการประชุม และเพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติมได้ รวมทั้งใช้ค้นคว้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ในความรับผิดชอบ


หนังสือ ICU Survival Guidebook

Sales price: 275.00 บาท

*หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เริ่มต้นปฏิบัติงานใน ICU เพื่อประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ในความดูแลที่ข้างเตียงผู้ป่วยได้จริง อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตั้งแต่ระยะก่อนผู้ป่วยจะดำเนินโรคไปจนมีภาวะหัวใจและการหายใจหยุดทำงาน


 

หนังสือAll About Critical Care:

Toward critical care excell

Sales price: 600.00 บาท

*หนังสือนี้ได้รวบรวมบทความของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2559 โดยจัดเนื้อหาเป็น 12 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับscientific program ของการประชุม ได้แก่ ... 


หนังสือ Mechanical Ventilation: 

The Essentials 

Sales price: 460.00 บาท

*หนังสือ Mechanical Ventilation: The Essentials เล่มนี้ได้จากการรวบรวมและกลั่นกรองงานวิจัย พร้อมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ ซึ่งย่อยให้เหลือเฉพาะแก่นของศาสตร์นี้โดยเฉพาะ โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์และสถาบันการแพทย์ชั้นนำต่างๆ ของประเทศ ...


หนังสือ รู้ไว้ก่อนไป ICU

Sales price: 199.00 บาท

*หนังสือเล่มนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเวชบำบัดวิกฤตแบบกว้างๆให้แก่ประชาชนทั่วไป เนื้อหาต่างๆที่ปรากฏอยุ่ในหนังสือแต่ละบท ...