Up to date program - ICU Everywhere 


 

Workshop - ตารางห้องประชุม 

Workshop

ห้องประชุม / ชั้น

กำหนดการ

P1 : Ultrasounds 

ห้องประชุม พลเอกชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา

ชั้น 7 กองศัลยกรรม

>> Click <<

P2 : ECMO

ห้องประชุม คราประยูร

ชั้น 6 กองจักษุกรรม

>> Click <<

P3 : Adult ventilator

ห้องประชุม พร-จำนันท์ พิศกนก

ชั้น 17 กองอำยุรกรรม

>> Click <<

P4 : Pediatric ventilator

ห้องประชุม พญาไท

ชั้น 10

>> Click <<

 

Lunch Symposium

   

 

จดหมายเชิญประชุม

  

ขอเชิญบริษัท/ห้างร้านร่วมสนับสนุนการจัด

Luncheon symposium / ออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ / และอื่น ๆ)

  

 

ที่พักงานประชุม วิชาการปี 61

- ใบจองห้องพัก ที่เซนทาราแกรนด์ ลาดพร้าว

- ใบจองห้องพัก Northgate / แผนที่การเดินทาง Northgate


 


 


หนังสือAll About Critical Care:Toward critical care excell

Sales price: 600.00 บาท

*หนังสือนี้ได้รวบรวมบทความของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2559 โดยจัดเนื้อหาเป็น 12 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับscientific program ของการประชุม ได้แก่ ...

 หนังสือ Mechanical Ventilation: The Essentials

 

Sales price: 460.00 บาท

*หนังสือ Mechanical Ventilation: The Essentials เล่มนี้ได้จากการรวบรวมและกลั่นกรองงานวิจัย พร้อมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ ซึ่งย่อยให้เหลือเฉพาะแก่นของศาสตร์นี้โดยเฉพาะ โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์และสถาบันการแพทย์ชั้นนำต่างๆ ของประเทศ ...

หนังสือ The Acute Care

Sales price: 600.00 บาท

*หนังสือคู่มือการประชุมเล่มนี้ได้รวบรวมบทความซึ่งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี2558 เรียบเรียงขึ้น โดยได้จัดหมวดหมู่ของเนื้อหาเป็น 13 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับ scientific program ของการประชุมในปีนี้ ได้แก่ ...

หนังสือ The Best ICU

Sales price: 800.00 บาท

*หนังสือนี้ได้รวบรวมบทความของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2560 โดยจัดเนื้อหาเป็น 12 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับ scientific program ของการประชุม ได้แก่ ...

หนังสือ รู้ไว้ก่อนไป ICU

Sales price: 199.00 บาท

*หนังสือเล่มนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเวชบำบัดวิกฤตแบบกว้างๆให้แก่ประชาชนทั่วไป เนื้อหาต่างๆที่ปรากฏอยุ่ในหนังสือแต่ละบท ...