สมาคมฯ ขอแจ้งเปลี่ยน e-mail เป็น "criticalcarethai@hotmail.com"

การประชุมวิชาการ 1st Rapid Response Team Conference in Thailand “The Deteriorating Patient in Hospital”

การประชุมวิชาการ 1st Rapid Response Team Conference in Thailand “The Deteriorating Patient in Hospital”

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 20-21 กรกฏาคม 2560 ห้องประชุม ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจ

The 2nd Advanced Course of Extracorporeal Blood Purification in Critically Ill Patients

The 2nd Advanced Course of Extracorporeal Blood Purification in Critically Ill Patients

August 17-18, 2017 ณ ศูนย์ประชุมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Save the date and Register today!!

TSCCM News

 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
Best of the Advanced BREATH วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ณ อาคารสุจิณโณ ชั้น 15 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 The Optimal Critical Care
JUNE 22-24, 2014 Bhumisirimangalanusorn Building, King Chulalongkorn Memorial Hospital Pathumwan Bangkok, Thailand
 ขอเชิญผูสนใจเขารวมฟง Interhospital Critical Care Conference
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.15-15.00 น. ณ หองประชุมทางไกล ตึกราชนครินทร ชั้น M คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียง
 19th APCCCM 2016
หัวข้อหลักการประชุม “All about critical care” ในวันที่ 12-15 ตุลาคม 2559 ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นพร้อมกับ...
 Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 4/2559
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 Best of The Advanced BREATH
ปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบตามกำหนด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ...

Book for sale

หนังสือ Mechanical Ventilation: The Essentials

หนังสือ Mechanical Ventilation: The Essentials

เล่มนี้ได้จากการรวบรวมและกลั่นกรองงานวิจัย พร้อมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ ซึ่งย่อยให้เหลือเฉพาะแก่นของศาสตร์นี้โดยเฉพาะ

 420.00  บาท
หนังสือ All About Critical Care: Toward critical care excell

หนังสือ All About Critical Care: Toward critical care excell

หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 ได้รวบรวมบทความของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2559...

 600.00  บาท
หนังสือ The Acute Care

หนังสือ The Acute Care

หนังสือคู่มือการประชุมเล่มนี้ได้รวบรวมบทความซึ่งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี2558 เรียบเรียงขึ้น โดยได้จัดหมวดหมู่ของเนื้อหาเป็น 13 กลุ่ม เพื่อ...

 600.00  บาท
หนังสือ รู้ไว้ก่อนไป ICU

หนังสือ รู้ไว้ก่อนไป ICU

*หนังสือเล่มนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเวชบำบัดวิกฤตแบบกว้างๆให้แก่ประชาชนทั่วไป เนื้อหาต่างๆที่ปรากฏอยุ่ในหนังสือแต่ละบทเป็นเพียงความคิดเห็นจากความรู้และประสบการณ์ส่วนบุคคลของ...

 199.00  บาท

Protocol Interhospital Critical Care Conference

วันที่ 1 มีนาคม 2560

>>ดาวโหลดวารสารฉบับล่าสุด click<<
1. ECCC2017