ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดดังนี้
 
สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
THE THAI SOCIETY OF CRITICAL CARE MEDICINE
 
ที่อยู่
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 5 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปี
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 
เบอร์โทรศัพท์
02 718 2255
เบอร์มือถือ
083 713 4043
เบอร์แฟ็กซ์
02 718 2255

  

อีเมล์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
เว็บไซต์
www.criticalcarethai.org
 
แผนที่