แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ (วว.)

อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ปี พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน 1. นพ.พิทักษ์ ไชยกูล 2. นพ.ภูษิต เฟื่องฟู 3. นพ.ธวัชชัย อาณาประโยชน์ 4. นพ.ชินวัตร วิสุทธิแพทย์ 5. นพ.ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์ 6. นพ.สุรัตน์ ทองอยู่ 7. นพ.กิตติพงษ์ ศรัณยานุรักษ์ 8. นพ.สัณฐิติ โมรากุล 9. นพ.กวีศักดิ์…

Continue Reading แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ (วว.)

แพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ (อว.)

แพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ (อว.) พญ.คุณนันทา มาระเนตร์ นพ. ณรงค์ รอดวรรณะ นพ.วิเชียร ทองแตง พญ. คุณหญิงพุฑฒิพรรณี วรกิจโภคาทร พญ. คุณวรรณา สมบูรณ์วิบูลย์ นพ. วิบูลย์ ตระกูอฮุน นพ.อรรถ นานา พญ.สุมาลี เกียรติบุญศรี พญ.ฐิติมา ชินะโชติ พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล พญ.ศิริพร ปิติมานะอารี นพ.สมเกียรติ…

Continue Reading แพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ (อว.)