แนวทางเวชปฏิบัติในผู้ป่วย COVID-19

แนวทางปฏิบัตินี้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ใช้ในการดูแลผู้ป่ วยผู้ใหญ่ที่ยืนยันติดเชื้อ (confirmed case) และ ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค โควิด 19 (PUI) หรือสงสัยว่าติดเชื้อโควิด 19 ชนิดรุนแรงที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจฉุกเฉิน (emergency endotracheal intubation) โดยความเห็นชอบของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

Continue Reading แนวทางเวชปฏิบัติในผู้ป่วย COVID-19