• หนังสือ CHOC (พิมพ์ครั้งที่ 2)Quick View
    • หนังสือ CHOC (พิมพ์ครั้งที่ 2)Quick View
    • หนังสือ CHOC (พิมพ์ครั้งที่ 2)

    • ฿555.00
    • "ปัจจุบันตำราภาษาไทยเกี่ยวกับการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตในผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะช็อกยังมีไม่มาก สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำตำราภาษาไทยที่มีเนื้อหาครอบคลุมการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตในผู้ป่วยช็อก ที่สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้อ่านได้เข้าใจในแง่มุมต่างๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต ทั้งในภาวะปกติ และในภาวะวิกฤตแบบต่างๆ นอกจากนั้นเนื้อหายังครอบคลุมถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางการรักษา เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการรักษา และเฝ้าติดตามระบบไหลเวียนโลหิตของผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกอีกด้วย" *หลังจากการจัดพิมพ์ครั้งแรกจำหน่ายหมดลงไปอย่างรวดเร็ว ทางสมาคมฯกำลังจัดพิมพ์หนังสือ Comprehensive Hemodynamic Optimization in Critically ill patients (CHOC) ครั้งที่ 2 ทางกองบรรณาธิการได้เพิ่มบท Hemodynamic management in COVID-19 ที่นิพนธ์โดย รศ.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ เข้าไปในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ด้วย
    • Add to cart