• หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 All About Critical Care: Toward critical care excellenceQuick View
  • Out of Stock
   หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 All About Critical Care: Toward critical care excellenceQuick View
  • หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 All About Critical Care: Toward critical care excellence

  • ฿600.00
  • หนังสือนี้ได้รวบรวมบทความของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2559 โดยจัดเนื้อหาเป็น 12 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับscientific program ของการประชุม ได้แก่ Introduction, sepsis & hemodynamic monitoring, Fundamental critical care, Neuro critical care, Respiratory critical care, GI critical care, Critical care nephrology, Anesthesia & surgical critical care, Critical care nutrition, Patient safety in the ICU, Extracorporeal support และ Miscellaneous  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองและประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ด้วย
  • Read more