อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

ปี พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน


1. นพ.พิทักษ์ ไชยกูล

2. นพ.ภูษิต เฟื่องฟู

3. นพ.ธวัชชัย อาณาประโยชน์

4. นพ.ชินวัตร วิสุทธิแพทย์

5. นพ.ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์

6. นพ.สุรัตน์ ทองอยู่

7. นพ.กิตติพงษ์ ศรัณยานุรักษ์

8. นพ.สัณฐิติ โมรากุล

9. นพ.กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์

10. นพ.เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ

11. นพ.พงศ์ธร เกียรติดำรงค์วงศ์

12. นพ.ชาญวิทย์ ชินวงศ์

13. พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์

14. นพ.ดุสิต นิมมานรัตน์

15. พญ.สุมนี วัชรสินธุ์

16. นพ.ธรรมศักดิ์ ทวิชศรี

17. นพ.นพพร ประสงค์มณีรัตน์

18. นพ.ธีระ ธำรงหวัง

19. นพ.บรรเจิด บาลมงคล

20. พญ.ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์

21. นพ.สงกรานต์ จันทร์มุณี

22. นพ.ชายวุฒิ สววิบูลย์

23. นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท

24. นพ.อมรชัย เลิศอมรพงษ์

25. พญ.ฐิติพร นภาประสิทธิ์

26. นพ.ยิ่งยศ คล้ายอ่อน

27. นพ.จรัส ปิตวิวัฒนานนท์

28. นพ.ฐิติ ศรีเจริญชัย

29. นพ.ภาณูวัฒน์ พรหมสิน

30. นพ.อำรุง เลียวรักษ์โอฬาร

31. นพ.เพชร วัชรสินธุ์

32. พญ.สุภาพร เลิศสว่างวงศ์

33. นพ.นิมิต บูรณสิงห์

34. นพ.อนุพล พาณิชย์โชติ

35. นพ.การัณย์ ธีรเศรษฐ์ธำรงค์

36. นพ.จตุพร ศิริกุล

37. นพ.จิรพงศ์ สุวรรณบุญฤทธิ์

38. นพ.นรเดช พงศ์ปริตร

39. นพ.ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล

40. นพ.ปรีชา ธำรงไพโรจน์

41. พญ.มนัสนันท์ คงวิบูลยวุฒิ

42. พญ.วิมลรัตน์ แสงนพคุณศรี

43. นพ.ศิริชัย แสงงามมงคล

44. นพ.กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์

45. พญ.จิรารัตน์ เทียนสิวากุล

46. นพ.ชัยอนันต์ โสดาภักดิ์

47. นพ.นรินทร์ จินดาเวช

48. พญ.นลิน โชคงามวงศ์

49. พญ.ปรารถนา ศรีสร้างทอง

50. พญ.วศินีนาถ มงคลพันธ์

51. นพ.สมคิด นะกิจ

52. พญ.สุนทรี อากาศฤกษ์

53. นพ.สุรัตน์ นาคะวิโรจน์

54. พญ.หทัยระวี ห้าวหาญ

55. นพ.อรรณพ พิริยะแพทย์สม

56. นพ.ณัฐศักดิ์ วรเจริญศรี ร.น.

57. นพ.กลวิชย์ ตรองตระกูล

58. พญ.ชุติมา จิระนคร

59. พญ.ชวิกา พิสิฏฐศักดิ์

60. นพ.ธงชัย ลีลายุทธชัย

61. นพ.วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย

62. นพ.พงษ์ศักดิ์ นิติการุญ

63. พญ. นนทิดา โรจนพิทยากร

64. นพ.ธรรมพร เนาว์รุ่งโรจน์

65. พญ.โชติมา แซ่เตีย

66. พญ.ไพลิน รัตนวัฒน์กุล

67. พญ.ภัทริน ภิรมย์พานิช

68. พญ.กานต์วรรณ ใจเกรียงไกร

69. นพ.พงศศิษฎ์ สิงหทัศน์

70. นพ.ทนุวงศ์ เวียรศิลป์

71. พญ.นิวัน กลิ่นงาม

72. พญ.ปานหทัย ทองมาก

73. นพ.พรอนันต์ โดมทอง

74. พญ.ภัทราพร ตาเจริญเมือง

75. นพ.วีรพงศ์ วัฒนาวนิช

76. นพ.สรภพ ภักดีวงศ์

77. นพ.อนุแสง จิตสมเกษม

78. พญ.นิษฐา เอื้ออารีมิตร

79. นพ.วศิน จิริศานต์

80. พญ.วัชรินทร์ ฉายากุล

81. พญ.วาสนา ไทยพิสุทธิกุล

82. นพ.เชิดเกียรติ กาญจนรชตะ

 

83 . พญ.กรุณา  ภาตั้งใจจริง

84 . พญ.กิตติมา นพเก้ารัตนมณี

85 . นพ.ประณิธิ ด่านพรประเสริฐ

86 . นพ.ประพันธ์  เหล่าพรรณราย

87 . นพ.ปิยพล  อริยปรีชากุล

88 . พญ.พรรัตน์    จินดา

89 . พญ.พิมพ์วัฒนา  ปิ่นเสม

90 . นพ.พุทธพงศ์ นิภัสตรา

91 . พญ.วรางคณา  ตันติพรสินชัย

92 . นพ.สมเจริญ  เทียนชัยโรจน์

93 .  พญ. นันทิยา  แพทยานันท์

94 . นพ. กันต์ โอโกโนกิ

95 . พญ. ฆริกานต์  อักษรชาติ

96 . พญ. ใจภักดิ์  เขมะไพโรจน์

97 . พญ.ณัฏฐิดา โอวัฒนาพาณิช

98 . นพ. ณัฐ  ตะพานวงศ์

99 . พญ. ณิชกานต์  นาขวัญ

100 . นพ. ธนัญชัย  เพชรนาค

101 . นพ. ปริวัฒน์ ภู่เงิน

102 . พญ. พวงรัตน์  ตั้งธิติกุล

103 . พญ.ธัญญลักษณ์  ธรรมจำรัสศรี

104 . นพ. พัทธวุฒิ  จันทูปมา

105 . พญ. พัลยมนต์  พุ่มทอง

106 . พญ. พิชญ์สุชา สงวนวิทย์

107 . นพ. พีรพล  ประทีปอมรกุล

108 . พญ. มัญชรีรัตน์ ศรีวัชรินทร์

109 . พญ. มุจลินนท์  อารีรักษ์

110 . นพ. ยุทธนา  อภิชาตบุตร

111 .  นพ. หิรัณย์  พิพิธธนาบรรพ์

112 . พญ. กิตติยา  วิจิตรมาลา

113 . นพ. เกียรติชัย  ดาวรัตนชัย

114 . พญ. จริยา   เสรีโยธิน

115 . นพ. ฉัตรชัย เลาห์ภากรณ์

116 . พญ. ณัฐชนก นิยติวัฒน์ชาญชัย

117 . พญ. ธนิดา  กสิกรอุดมไพศาล

118 . พญ. ธาวินี  ไตรณรงค์สกุล

119 . นพ. นรชัย  ชาญฐิติเวช

120 . พญ. นิกจรี  สงฆ์สังวร

121 . พญ. ปวีนุช  บุตรเจียมใจ

122 . พญ. ปัญชิกา  ลือตระกูล

123 . นพ. วรพจน์  เดี่ยวตระกูลชัย

124 . นพ.ชัยสิทธิ์  ศิวากร

125 . พญ.เบญจพร  สาธิตการมณี

126 . พญ.เมธาวี  ประเสริฐสังข์

127 . พญ.ณัฏฐกา  สถาพร

128 . พญ.ณัฐชยา  ตรีศักดิ์ศรีสกุล

129 . นพ.ทัศยุ  อยู่เย็น

130 . นพ.ธนิศร์  ประวิตรางกูร

131 . นพ.นพนันท์  แก้วสว่าง

132 . นพ.บัญชา  ศักดิ์สิทธิโชค

133 . พญ.ปรัชญ์วิไล  นุชประมูล

134 . พญ.ปิยะรัตน์ ไพรัตน์เวทย์

135 . พญ.พิมสาย  คุณากร

136 . พญ.มัณฑนา  ถวิลไพร

137 . พญ.มัณฑนา  สันดุษฎี

138 . นพ.ศรัญญู นนเพียราช

139 . พญ.ศิวาลัย  สุเฌอ

140 . พญ.สุธาสินี  เพชรสกุล

141 . พญ.กมลมาศ เอกปัต

142 . นพ.ฐิติพล พยงค์ศรี

143 . นพ.ปองพล ศิริลักษณมานนท์

144 . พญ.สุวัฒนา กล้าณรงค์

145 . นพ.พูนศักดิ์  หลิมรักษาสิน

146 . พญ.ฉายสุภา มุสิกะศิริ

147 . นพ.ณัฐพงษ์ วิริยะกุลนันท์

148 . นพ.วิทวัส บุญรอด

149 . นพ.ศุภวัฒน์  พันธุ์พิมานมาศ

150 . พญ.กฤษณา จงศิริยรรยง

151 . พญ.นวลแพร กิติสิน

152 . พญ.พรทิพา ตันติบัณฑิต

153 . นพ.สันติ ทรัพย์ภิญโญ