Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 5/2562
ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องบรรยาย 1-2 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น M
ตึกเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

>> Case I Interhospital Critical Care
>> Case Il Interhospital Critical Care