อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต  ประจำปี 2558-2559

ชั้นปีที่ 2

ชื่อ – สกุล

 

สถาบัน

1 พญ.กิตติมา นพเก้ารัตนมณี

ศิริราช

2 พญ.ประณิธิ ด่านพระประเสริฐ

ศิริราช

3 นพ.พุธพงศ์ นิภัสตรา 

ศิริราช

4 นพ. ประพันธ์  เหล่าพรรณราย

 ศิริราช

5 พญ.กรุณา  วงษ์ตั้งมั่น

 ศิริราช

6 พญ. พรรัตน์    จินดา

 ศิริราช

7 วรางคณา  ตันติพรสินชัย

 จุฬา

8 นพ.ปิยพล  อริยปรีชากุล

 รามา

9 นพ.สมเจริญ  เทียนชัยโรจน์

 รามา

10 พญ.พิมวัฒนา  ปิ่นเสม

 รามา


ชั้นปีที่ 1

ชื่อ – สกุล

 

     สถาบัน

1 พญ.ณัฏฐิดา โอวัฒนาพาณิช

     ศิริราช

2 พญ. นันทิยา แพทยานันท์

     ศิริราช

3 นพ.ปริวัฒน์ ภู่เงิน

     ศิริราช

4 พญ.พิชญ์สุชา สงวนวิทย์

     

     ศิริราช

5 พญ.ธัญลักษณ์ ธรรมจำรัสศรี

     ศิริราช

6 พญ.มัชรีรัตน์ ศรีวัชรินทร์

     จุฬา

7 พญ.ฆริกานต์  อักษรชาติ

     จุฬา

8 พญ.มุจลินนท์  อารีรักษ์

     เชียงใหม่

9 พญ.ณิชกานต์  นาขวัญ

     สงขลา

10 นพ.พัทธวุฒิ  จันทูปมา

     พระมงกุฎ

11 นพ.พีรพล  ประทีปอมรกุล

     วชิระ