คณะกรรมการสมาคมฯ

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคม

วาระ พ.ศ. 2558-2560

 

 

ตำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

ที่ปรึกษา

รศ.พญ.คุณวรรณา  สมบูรณ์วิบูลย์

ที่ปรึกษา

พล.อ.ต. นพ.วิบูลย์  ตระกูลฮุน

ที่ปรึกษา

พล.ต. นพ.อดิศร  วงษา

ที่ปรึกษา

ศ.คลินิก พญ.คุณหญิงพุฑฒิพรรณี วรกิจโภคาทร

นายกสมาคม

รศ. นพ.ฉันชาย  สิทธิพันธุ์

ประธานเพิ่งผ่านพ้น

รศ. นพ.บุญส่ง  พัจนสุนทร

ผู้รั้งตำแหน่งนายก

ผศ. นพ.สหดล  ปุญญถาวร

เลขาธิการ

พ.อ. นพ.ครรชิต  ปิยะเวชวิรัตน์

เหรัญญิก

อ.นพ.สัณฐิติ  โมรากุล

นายทะเบียน

รศ. พญ.อรอุมา  ชัยวัฒน์

ประธานวิชาการ

อ.นพ.วรการ  วิไลชนม์

ประธานฝ่ายวิจัย

รศ. นพ.กวีศักดิ์  จิตตวัฒนรัตน์

ปฏิคม

พ.ต.ต. นพ.ธรรมศักดิ์  ทวิชศรี

ประธานวิชาการนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ &

ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ

รศ. นพ.ไชยรัตน์  เพิ่มพิกุล

ประธานจัดการความรู้

พ.อ. นพ.ดุสิต  สถาวร

ประธานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์

พ.อ. นพ.ภูษิต  เฟื่องฟู

สาราณียกร

ผศ. นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา

กรรมการกลาง

ศ. นพ.รุจิภัตต์  สำราญสำรวจกิจ

กรรมการกลาง

ศ. พญ.สุณีรัตน์  คงเสรีพงศ์

กรรมการกลาง

ผศ. พญ.วรรณวิมล  แสงโชติ

กรรมการกลาง

ผศ. นพ.สุรัตน์  ทองอยู่

กรรมการกลาง

อ. พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ์

กรรมการกลาง

อ. นพ.รัฐภูมิ  ชามพูนท

กรรมการกลาง

อ. นพ.วิรัช  ตั้งสุจริตวิจิตร

กรรมการกลาง

พ.ท. นพ.อมรชัย  เลิศอมรพงษ์

กรรมการส่วนภูมิภาค

ผศ. นพ.รังสรรค์  ภูรยานนท์ชัย

กรรมการส่วนภูมิภาค

ผศ. นพ.อติคุณ  ลิ้มสุคนธ์

 


Protocol Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 2/2561

วันพุธที่ 14 มีนาคม 61 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช

------------------------------------------------------ >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<< >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<<

-------------------------------------------------------

>>ดาวโหลดวารสารฉบับล่าสุด click<<

TEXTBOOK OF CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY: ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤต สนใจสามารถสั่งซื้อ ราคาเล่มละ 890 บาท ภายในประเทศส่งไปรษณีย์ฟรี !!! ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------