หลักสูตรการฝึกอบรม

ลำดับ

ชื่อหลักสูตร

1

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุงใหม่พ.ศ. 2557

 

 

Protocol Interhospital Critical Care Conference

วันที่ 1 มีนาคม 2560

>>ดาวโหลดวารสารฉบับล่าสุด click<<
1. ECCC2017