ลำดับ

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียด

1

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุงใหม่พ.ศ. 2557

 

 

อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต  ประจำปี 2558-2559

 

ชั้นปีที่ 2

 

 

ชื่อ - สกุล

 

 สถาบัน

1 พญ.กิตติมา นพเก้ารัตนมณี

 

ศิริรา

2 พญ.ประณิธิ ด่านพระประเสริฐ

 

ศิริราช

3 นพ.พุธพงศ์ นิภัสตรา 

 

ศิริราช

4 นพ. ประพันธ์  เหล่าพรรณราย

 

 ศิริราช

5 พญ.กรุณา  วงษ์ตั้งมั่น

 

ศิริราช

6 พญ. พรรัตน์    จินดา

 

ศิริราช

7 วรางคณา  ตันติพรสินชัย

 

จุฬา

8 นพ.ปิยพล  อริยปรีชากุล

 

รามา

9 นพ.สมเจริญ  เทียนชัยโรจน์

 

รามา

10 พญ.พิมวัฒนา  ปิ่นเสม

 

รามา

 


 

ชั้นปีที่ 1

 

 

ชื่อ - สกุล

 

  สถาบัน

1 พญ.ณัฏฐิดา โอวัฒนาพาณิช

 

ศิริราช

2 พญ. นันทิยา แพทยานันท์

 

ศิริราช

3 นพ.ปริวัฒน์ ภู่เงิน

 

ศิริราช

4 พญ.พิชญ์สุชา สงวนวิทย์

 

ศิริราช

5 พญ.ธัญลักษณ์ ธรรมจำรัสศรี

 

ศิริราช

6 พญ.มัชรีรัตน์ ศรีวัชรินทร์

 

จุฬา

7 พญ.ฆริกานต์  อักษรชาติ

 

จุฬา

8 พญ.มุจลินนท์  อารีรักษ์

 

เชียงใหม่

9 พญ.ณิชกานต์  นาขวัญ

 

สงขลา

10 นพ.พัทธวุฒิ  จันทูปมา

 

พระมงกุฎ

11 นพ.พีรพล  ประทีปอมรกุล

 

วชิระ

อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

ปี พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน


1. นพ.พิทักษ์ ไชยกูล

2. นพ.ภูษิต เฟื่องฟู

3. นพ.ธวัชชัย อาณาประโยชน์

4. นพ.ชินวัตร วิสุทธิแพทย์

5. นพ.ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์

6. นพ.สุรัตน์ ทองอยู่

7. นพ.กิตติพงษ์ ศรัณยานุรักษ์

8. นพ.สัณฐิติ โมรากุล

9. นพ.กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์

10. นพ.เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ

11. นพ.พงศ์ธร เกียรติดำรงค์วงศ์

12. นพ.ชาญวิทย์ ชินวงศ์

13. พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์

14. นพ.ดุสิต นิมมานรัตน์

15. พญ.สุมนี วัชรสินธุ์

16. นพ.ธรรมศักดิ์ ทวิชศรี

17. นพ.นพพร ประสงค์มณีรัตน์

18. นพ.ธีระ ธำรงหวัง

19. นพ.บรรเจิด บาลมงคล

20. พญ.ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์

21. นพ.สงกรานต์ จันทร์มุณี

22. นพ.ชายวุฒิ สววิบูลย์

23. นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท

24. นพ.อมรชัย เลิศอมรพงษ์

25. พญ.ฐิติพร นภาประสิทธิ์

26. นพ.ยิ่งยศ คล้ายอ่อน

27. นพ.จรัส ปิตวิวัฒนานนท์

28. นพ.ฐิติ ศรีเจริญชัย

29. นพ.ภาณูวัฒน์ พรหมสิน

30. นพ.อำรุง เลียวรักษ์โอฬาร

31. นพ.เพชร วัชรสินธุ์

32. พญ.สุภาพร เลิศสว่างวงศ์

33. นพ.นิมิต บูรณสิงห์

34. นพ.อนุพล พาณิชย์โชติ

35. นพ.การัณย์ ธีรเศรษฐ์ธำรงค์

36. นพ.จตุพร ศิริกุล

37. นพ.จิรพงศ์ สุวรรณบุญฤทธิ์

38. นพ.นรเดช พงศ์ปริตร

39. นพ.ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล

40. นพ.ปรีชา ธำรงไพโรจน์

41. พญ.มนัสนันท์ คงวิบูลยวุฒิ

42. พญ.วิมลรัตน์ แสงนพคุณศรี

43. นพ.ศิริชัย แสงงามมงคล

44. นพ.กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์

45. พญ.จิรารัตน์ เทียนสิวากุล

46. นพ.ชัยอนันต์ โสดาภักดิ์

47. นพ.นรินทร์ จินดาเวช

48. พญ.นลิน โชคงามวงศ์

49. พญ.ปรารถนา ศรีสร้างทอง

50. พญ.วศินีนาถ มงคลพันธ์

51. นพ.สมคิด นะกิจ

52. พญ.สุนทรี อากาศฤกษ์

53. นพ.สุรัตน์ นาคะวิโรจน์

54. พญ.หทัยระวี ห้าวหาญ

55. นพ.อรรณพ พิริยะแพทย์สม

56. นพ.ณัฐศักดิ์ วรเจริญศรี ร.น.

57. นพ.กลวิชย์ ตรองตระกูล

58. พญ.ชุติมา จิระนคร

59. พญ.ชวิกา พิสิฏฐศักดิ์

60. นพ.ธงชัย ลีลายุทธชัย

61. นพ.วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย

62. นพ.พงษ์ศักดิ์ นิติการุญ

63. พญ. นนทิดา โรจนพิทยากร

64. นพ.ธรรมพร เนาว์รุ่งโรจน์

65. พญ.โชติมา แซ่เตีย

66. พญ.ไพลิน รัตนวัฒน์กุล

67. พญ.ภัทริน ภิรมย์พานิช

68. พญ.กานต์วรรณ ใจเกรียงไกร

69. นพ.พงศศิษฎ์ สิงหทัศน์

70. นพ.ทนุวงศ์ เวียรศิลป์

71. พญ.นิวัน กลิ่นงาม

72. พญ.ปานหทัย ทองมาก

73. นพ.พรอนันต์ โดมทอง

74. พญ.ภัทราพร ตาเจริญเมือง

75. นพ.วีรพงศ์ วัฒนาวนิช

76. นพ.สรภพ ภักดีวงศ์

77. นพ.อนุแสง จิตสมเกษม

78. พญ.นิษฐา เอื้ออารีมิตร

79. นพ.วศิน จิริศานต์

80. พญ.วัชรินทร์ ฉายากุล

81. พญ.วาสนา ไทยพิสุทธิกุล

82. นพ.เชิดเกียรติ กาญจนรชตะ

อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต  ประจำปี 2558-2559

ชั้นปีที่ 2

 

 

ชื่อ - สกุล

 

 สถาบัน

1 พญ.กิตติมา นพเก้ารัตนมณี

 

ศิริรา

2 พญ.ประณิธิ ด่านพระประเสริฐ

 

ศิริราช

3 นพ.พุธพงศ์ นิภัสตรา 

 

ศิริราช

4 นพ. ประพันธ์  เหล่าพรรณราย

 

 ศิริราช

5 พญ.กรุณา  วงษ์ตั้งมั่น

 

ศิริราช

6 พญ. พรรัตน์    จินดา

 

ศิริราช

7 วรางคณา  ตันติพรสินชัย

 

จุฬา

8 นพ.ปิยพล  อริยปรีชากุล

 

รามา

9 นพ.สมเจริญ  เทียนชัยโรจน์

 

รามา

10 พญ.พิมวัฒนา  ปิ่นเสม

 

รามา

 


 

 

ชั้นปีที่ 1

 

 

ชื่อ - สกุล

 

  สถาบัน

1 พญ.ณัฏฐิดา โอวัฒนาพาณิช

 

ศิริราช

2 พญ. นันทิยา แพทยานันท์

 

ศิริราช

3 นพ.ปริวัฒน์ ภู่เงิน

 

ศิริราช

4 พญ.พิชญ์สุชา สงวนวิทย์

 

ศิริราช

5 พญ.ธัญลักษณ์ ธรรมจำรัสศรี

 

ศิริราช

6 พญ.มัชรีรัตน์ ศรีวัชรินทร์

 

จุฬา

7 พญ.ฆริกานต์  อักษรชาติ

 

จุฬา

8 พญ.มุจลินนท์  อารีรักษ์

 

เชียงใหม่

9 พญ.ณิชกานต์  นาขวัญ

 

สงขลา

10 นพ.พัทธวุฒิ  จันทูปมา

 

พระมงกุฎ

11 นพ.พีรพล  ประทีปอมรกุล

 

วชิระ

ระเบียบการรับสมัครแพทย์เพื่อรับทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการในประเทศ

(เริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ทาง website เท่านั้น)

 

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครแพทย์เพื่อรับทุนสนับสนุนเฉพาะค่าลงทะเบียนเท่านั้น จำนวน 50 ทุน สำหรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการ International Sepsis Forum 2018 & The 9th Critical Care Conference in Thailand  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2561   ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ  โดยมีข้อกำหนดดังนี้

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับทุน และการพิจารณาทุน

  1. คุณสมบัติ

1.1เป็นแพทย์ที่นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม International Sepsis Forum 2018 & The 9th Critical Care Conference in Thailand

1.2เป็นแพทย์ด้านอายุรศาสตร์, โรคระบบการหายใจ, เวชบำบัดวิกฤต และ อื่นๆ ที่ปฏิบัติงานใน ICU

1.3การพิจารณาจะให้ความสำคัญกับข้อ 1.1 ก่อน 1.2 และจะพิจารณาตามลำดับการสมัคร ผู้สมัครก่อนมีสิทธิก่อน

  1. กรณีที่ผู้สมัครขอรับทุนดำเนินการลงทะเบียนหรือจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ ไปก่อนล่วงหน้าก่อนได้รับทุน จะไม่มีการจ่ายค่าใช้จ่ายนั้นคืนแก่ผู้ได้รับทุน
  2. สมาคมฯ จะแจ้งผลการตัดสินทุนทางwebsite ของสมาคมฯ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 และการตัดสินของสมาคมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครจะร้องเรียนใดๆ ไม่ได้

  

วิธีการสมัคร

  1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถดำเนินการสมัครดังนี้

1.1  สมัครทาง Website โดยผ่านระบบลงทะเบียน online ตามเว็บลิงค์ที่ให้นี้

 

(เริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.)

คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTjmH6ePS0cQfcEsNkCQShPP5I4URQEtOjfHi6IPEk6N_-mA/viewform?c=0&w=1

 

 1.2 หลักฐานการนำเสนอผลงานทางวิชาการ International Sepsis Forum in Thailand (ถ้ามี)

  1. ส่งหลักฐานการนำเสนอผลงาน ทางE-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.