Protocol Interhospital Critical Care Conference

 Protocol Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 6/2560
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุม พร-จำนันท์ พิศกนก ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 150 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 ขอเชิญผูสนใจเขารวมฟง Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.15-15.00 น. ณ หองประชุมทางไกล ตึกราชนครินทร ชั้น M คณะแพทยศาสตร มหาวิทยา
 Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 4/2559
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 Protocol Interhospital Critical Care Conference 4/2559
CASE II : พญ. ณิชกานต์ นาขวัญ
 Protocol Interhospital Critical Care Conference 4/2559
CASE I : นพ. พีรพล ประทีปอมรกุล
 Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 3/2559
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมตั้งภรณ์พรรณ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช

Protocol Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 6/2560

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุม พร-จำนันท์ พิศกนก ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 5/2560

วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 150 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

------------------------------------------------------- >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<< >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<<

-------------------------------------------------------

>>ดาวโหลดวารสารฉบับล่าสุด click<<

TEXTBOOK OF CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY: ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤต สนใจสามารถสั่งซื้อ ราคาเล่มละ 890 บาท ภายในประเทศส่งไปรษณีย์ฟรี !!! ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- "MeSS 2017" การประชุมวิชาการประจำปี 2560 อายุรศาสตร์เชียงใหม่