ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

Best of the Advanced BREATH

วันที่ 2-3 มีนาคม 2560

 

ณ อาคารสุจิณโณ ชั้น 15 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

     

เลขที่ลงทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล

12

พญ.

กรรณิกา ชัยนรานนท์

133

น.ส.

กฤตยา พันธุ์วิไล

17

นพ.

กฤษณะ ปานสัมฤทธิ์

173

นพ.

กันต์ โอโกโนกิ

6

นาง

กันต์รพี  สันติปิติวัฒน์

118

นพ.

กาจบัณฑิต  สุรสิทธิ์

110

น.ส.

กาญจนา  วงค์ขัติ

100

พญ.

กาญจนา กีรติเรืองรอง

60

นาง

กาญจนา อุดมอัษฎาพร

63

นพ.

การัณย์ ธีรเศรษฐ์ธำรง

127

พันตรีหญิง

กิ่งกาญจน์  เตโช

156

พญ.

กิตติยา วิจิตรมาลา

52

น.ส.

กุสุมาลย์ รามศิริ

129

นาง

เกศรา สารทอง

72

น.ส.

เกศิณี ทองฉิม

85

นพ.

ขจร สุนทราภิวัฒน์

61

น.ส.

ขนิษฐา แช่มไล่

138

น.ส.

ขวัญชนก เพาะคำ

116

น.ส.

ขวัญตา  ไชยะสุโข

123

นพ

เขมชาติ  อาจรัตนกุล

82

นาง

เขษมสุข ฮ่วนฮก

145

นาง

คนึงนิจ กลัดสุข

161

พญ.

ฆริกานต์  อักษรชาติ

142

น.ส.

จรรยา สีธิใจ

175

พญ.

จริยา  เสรีโยธิน

36

นาง

จันทร์เพ็ญ อ่องแก้ว

83

นาง

จิตติมา เตชะวัชรานนท์

97

พญ.

จิรชยา ชัยสุโรจน์

68

นาย

จิรวัฒน์ รัตนะ

143

นาง

จิราพร ข่ายสุวรรณ

4

น.ส.

จีราพรรณ  อันบุรี

24

น.ส.

จุฑาภรณ์ พิจิตบรรจง

114

น.ส.

จุฑามาศ  ม่วงอาบ

165

พญ.

ใจภักดิ์  เขมะไพโรจน์

48

น.ส.

ชญานันท์ ตัญญาภักดิ์

43

น.ส.

ชนกานต์ จีนมะโน

54

น.ส.

ชลธิชา ทรายจันทร์

131

น.ส.

ชลธิชา ธนะหมอก

67

พญ.

ชิดศุภางค์ ตัจฉนีกุล

86

นาง

ฌาณิญา หมื่นราษฎร์

47

น.ส.

ญาณภัทร อูปแก้ว

35

พญ.

ฐิติกัญญา ดวงรัตน์

20

นาย

ณภัทร ธิคม

28

น.ส.

ณัฏฐนันท์ รัตนะฤทธิวงศ์

150

พญ.

ณัฏฐิดา โอวัฒนาพานิช

169

นพ.

ณัฐ  ตะพานวงศ์

174

พญ.

ณัฐชนก นิยติวัฒน์ชาญชัย

171

พญ.

ณัฐชยา  ตรีศักดิ์ศรีกุล

14

พญ.

ณัฐธยาน์ เรขะธีระโรจน์

84

น.ส.

ณัฐนันท์ กนกเจิดกุล

163

พญ.

ณิชกานต์  นาขวัญ

134

นาง

ดารณี คำภีระปัญญา

102

พญ.

ตวงทิพย์ ภาสุรินทร์

92

รศ. พญ.

ตันหยง  พิพานเมฆาภรณ์

125

น.ส.

เตือนใจ ใจคำ

33

นพ.

ทัศยุ อยู่เย็น

106

นพ.

ทินกฤต วีรประพันธ์

124

นาย

ธนน ใจสินธุ์

89

พญ.

ธนวรรณ อุรัมภรณ์

166

นพ.

ธนัญชัย  เพชรนาค

177

พญ.

ธนิดา  กสิกรอุดมไพศาล

1

น.ส.

ธัญกมล  กงจักร์

18

พญ.

ธัญญนันท์ งามเอกเอื้อ

5

น.ส.

ธันยมัย  ศรีหมาด

152

พญ.

ธาวินี  ไตรณรงค์สกุล

55

น.ส.

นงพรรณ ตาใจ

10

น.ส.

นนทิดา  โรจนพิทยากร

108

นพ.

นรชัย ชาญฐิติเวช

11

นพ.

นรินทร์ พลายละหาร

140

น.ส.

นฤมล จินะคำปา

13

พญ.

นวลแพร กิติสิน

69

น.ส.

นันทกาญจน์ ปักษี

130

น.ส.

นันทิยา คงเพ็ง

155

พญ.

นันทิยา แพทยานันท์

120

นาง

นางจารุวรรณ  ชุมภูสืบ

172

พญ.

นิกจรี  สงฆ์สังวรณ์

139

น.ส.

นิตยา ใจมุข

23

น.ส.

นุชนารถ แก้ววิจิตร

45

น.ส.

เนตรนภา ศรีหาภูธร

137

น.ส.

บวรลักษณ์ อุ่นคง

115

น.ส.

บุญตา  เหลี่ยมไทย

59

นาง

บุษบา อัครวนสกุล

146

น.ส.

เบญจมาศ กุลวงศ์

21

น.ส.

ปนัดดา เสือหรุ่น

38

นพ.

ปภพ สังข์หล่อ

66

นาย

ปรเมษฐ์ อินทร์สุข

159

นพ.

ปริวัฒน์ ภู่เงิน

109

นาง

ปริศนา วะสี

103

พญ.

ปริศนา สนใจ

99

นพ.

ปวิน บัดติยา

176

พญ.

ปวีนุช  บุตรเจียมใจ

168

พญ.

ปัญชิกา  ลือตระกูล

16

พญ.

ปานทิพย์ วงศ์พุฒ

73

น.ส.

ปิยฉัตร  กรงไกรจักร

70

น.ส.

ปิยะนัยต์ วัฒนประสาน

2

พญ.

ปิยะรัตน์  ไพรัชเวทย์

15

นพ.

พงษ์วริษฐ์ จันทรัตน์

51

น.ส.

พนารัตน์ ปะละ

91

พญ.

พรรัตน์ จินดา

167

พญ.

พวงรัตน์  ตั้งธิติกุล

164

นพ.

พัทธวุฒิ  จันทูปมา

154

พญ.

พัลยมนต์ พุ่มทอง

157

พญ.

พิชญ์สุชา สงวนวิทย์

78

นาง

พิชามญชุ์ หนองแซง

7

พญ.

พิมสาย  คุณากร

81

น.ส.

พิไลพรรณ เสาร์เพชร

151

นพ.

พีรพล ประทีปอมรกุล

98

พญ.

ภัททมาภรณ์ ศิริรัตน์สัตยะกุล

148

น.ส.

ภัทรภร สุวรรณผ่อง

128

นาง

ภิรมภรณ์  ด่านวิรุทัย

39

นพ.

ภูริพงศ์ จันทิมา

58

นาง

มยุรฉัตร ด้วงนคร

57

นาง

มยุรี พรมรินทร์

149

นาง

มัญชรี ขัตติยะ

160

พญ.

มัญชรีรัตน์ ศรีวัชรินทร์

71

น.ส.

มาณี ชัยวีระเดช

22

น.ส.

มานิตา หนูชุม

162

พญ.

มุจลินนท์  อารีรักษ์

153

นพ.

ยุทธนา อภิชาตบุตร

122

น.ส.

ยุพเรศ  กาวี

19

น.ส.

ยุพาภรณ์ โรจนกุล

117

นพ.

รติ  บุญเรื่อง

90

น.ส.

รักชนก  กัณฑาธัญ

75

นาง

รัชนีวรรณ นวลใย

76

นพ.

รัฐศาสตร์ เป็งปู่

46

น.ส.

รัตนากาณร์ ไทยสา

95

พจอ.

วรชาติ เดชดวง

158

นพ.

วรพจน์ เดี่ยวตระกูลชัย

41

พญ.

วรัญญา เลิศไพฑูรย์พันธ์

141

น.ส.

วันดี อภิรักษ์วรกุล

147

นาย

วิชัย กันมา

111

นาง

วิราวรรณ  เมืองอินทร์

44

น.ส.

วิลัยวรรณ พรมอินทร์

56

น.ส.

ศรัญญา รักศิลป์

8

นพ.

ศรัญญู  นนเพียราช

25

น.ส.

ศิริพร ชาญนอก

42

พญ.

ศิวพร เหมวิมล

37

นาง

ศุภกร ทับเที่ยง

77

นพ.

ศุภณัฐ กองเจริญ

105

นาง

ษมาวดี รัตนพิมล

29

น.ส.

สกาวรัตน์ พานชูวงศ์

34

น.ส.

สมิตา ไพโรจน์ศักดิ์

113

นาง

สาวธัญรดี  ศรีสว่าง

88

พญ.

สาวิกา กิจสมบูรณ์

26

น.ส.

สาวิตรี เปียหลอ

62

น.ส.

สิรลักษณ์ ทองหุ้ย

93

น.ส.

สิริขวัญ ประพงษ์

96

พญ.

สุจรีย์ ภู่พิพัฒน์ภาพ

94

รอ.

สุจิตตา  เหมือนศรี

74

น.ส.

สุดา ส่งศรี

80

น.ส.

สุดารัตน์ ศรีจันทร์ทอง

65

น.ส.

สุธิมา ทองพรรณ

121

นาง

สุพัตรา  หอยแก้ว

31

น.ส.

สุพิศ อุทธจักร์

64

นาง

สุมณฑา ศรีวัชรกุล

9

นาง

สุมาลี  ใจสุดา

3

พญ.

สุมาวดี  ปฏิเวธวิทูร

40

นพ.

สุรพงษ์ หล่อสมฤดี

27

น.ส.

สุวรรณี มะลิซ้อน

112

นาง

สุวิมล  ขัตติยะ 

53

น.ส.

สุวิมล สิทธิพงษ์

119

นาง

โสภิดา  กาญจนดิฐ

126

พญ

หทัยระวี  ห้าวหาญ

30

น.ส.

หนึ่งฤทัย ชัยวงศ์

170

นพ.

หิรัณย์  พิพิธธนาบรรพ์

101

น.ส.

อนงค์ เตมีศักดิ์

136

น.ส.

อนงค์นาถ สมเด็จ

104

นาง

อรวรรณ ขวัญนิมิตร

144

นาง

อรุณศรี มุงเมือง

49

น.ส.

อลัดดา ปุ้งโพธิ์

132

นาง

อัญชิษฐา เพ็งลี

32

น.ส.

อัมพันธ์ มังโส

107

นพ.

อัษนัย กิตติปัญญาวรคุณ

50

นพ.

อาชัญ เจษฎ์พัฒนานนท์

87

นพ.

อิทธินันท์ โชติช่วง

135

น.ส.

อุบลรัตน์ สร้อยสนธิ์

79

นพ.

โอภาส ภุชิสสะ

     

หมายเหตุ 

1. โปรดตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล

 

2. ขอให้ผู้สมัครแจ้งเลขที่ข้างต้นแก่เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เพื่อความรวดเร็ว

Protocol Interhospital Critical Care Conference

วันที่ 1 มีนาคม 2560

>>ดาวโหลดวารสารฉบับล่าสุด click<<
1. ECCC2017